Jubileusz 15-lecie powstania Stowarzyszenia

« Przejdź do strony głównej

Przed Mszą świętą, słowo wprowadzenia wygłosiła s. Małgorzata Ochęduszko przybliżając zebranym w kościele postać bł. Edmunda Bojanowskiego i historię Stowarzyszenia:

„Życie piękne ma człowiek, który jest otwarty na Boga”. Tak pisał i tak żył bł. Edmund Bojanowski.

Znamy piękno Jego życia! Bogactwo dorobku życiowego ujął Jan Paweł II podczas Beatyfikacji 1999 r. 

„Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła. Dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego kontynuują Siostry Służebniczki,” tu kończy się cytat . dziś śmiało mogę dokończyć to zdanie.  oraz w różnych formach ludzie świeccy.

15 lat temu, w domu prowincjalnym  Sióstr Służebniczek odbyło się spotkanie osób, które zapoczątkowało wspólnotę pod nazwą Rodzina bł. E. Bojanowskiego.Dziś jest to Stowarzyszenie zatwierdzone przez biskupa miejsca, mające swój Statut,  Posiadają 4 osobowy zarząd. bogatą działalność

Celem statutowym tego Stowarzyszenia jest stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, dobrowolny udział w dziełach Zgromadzenia  oraz  czynne zaangażowanie w życie Kościoła -  parafii. We wstępie do statutu Matka Generalna tak określiła cel. :

„by osoby świeckie mogły systematycznie czerpać z bogactwa wiary i miłości naszego Założyciela oraz z bezgraniczną wiarą w Opatrzność Bożą podejmować służbę ubogim.”

Członkowie Rodziny formują swoje serce poprzez comiesięczne spotkania, poprzez Lekturę dobrych  książek i Biuletynu: „Apostoł Miłosierdzia”. Pogłębiali wiarę poprzez  skupienia i 3–dniowe rekolekcje.  Uczestniczą czynnie w Eucharystii, „Wy – parafianie, jesteście tego świadkami.”

Na wzór swego patrona, pielęgnują ducha Maryjnego. Wraz z Maryją zanoszą modlitwę w intencjach całego świata.  W każdym październiku prowadzą rozważania różańcowe.   W Wielkim Poście Drogę Krzyżową, Pielgrzymowali do wielu miejsc świętych.

 Poznają postać Edmunda i żyją Jego charyzmatem. W Roku 2014 bł. Edmunda członkowie podjęli wiele działań promujących, p postać swego Patrona,  na podkreślenie zasługuje dawanie pięknych świadectwach przynależności do Rodziny w parafiach Łodzi, Krakowa i Lublina.

Prze wiele lat,  osoby  pomagały siostrom  w prowadzeniu Świetlicy przy Biegańskiego 35. Kilka osób pomagało w nauce. Organizowane były kiermasze, mające na celu zbieranie finansów na kolonie dla dzieci potrzebujących.

Przez 15 lat, wpierali ubogich, rodziny wielodzietne oraz pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej. Przy ul. Kosynierów Gdyńskich.

Do dziś niosą pomoc duchową i materialną misjom. Wiele osób podjęło się adopcji serca dziecka z Afryki. Na wielu spotkaniach obecne były siostry misjonarki, które przybliżały warunki życia  misyjnego i dzieła prowadzone przez Zgromadzenie.

W Stowarzyszeniu jest rodzinna atmosfera i wzajemna pomoc miedzy członkami.

 Dziś jako dar dla parafii Rodzina bł. E. B wniesie obraz Patrona, który zostanie poświęcony i  zawieszony w tej świątyni.

W czasie tej Eucharystii uwielbiajmy Boga , za dar bł. E. B. za 15 lat pięknej posługi członków Rodziny. Bł.E.B. Edmund  łączył wiele środowisk wokół dobra. I łączy dziś jeszcze jedną wydarzenie; 45 lat  życia małżeńskiego Gryżyny i Jana Sewerynów, którzy do początku należy do naszej Rodzinki.

Zakończę  Osobistym świadectwem;
Kochani członkowie, kochano Rodzino!!

Z sercem przepełnionym wdzięcznością, chcę powiedzieć  Dobrze, że jesteście, że z dumą niesiecie sztandar bł. E. Bojanowskiego. Znacie go, i o nim świadczycie słowem i czynem. Na Jego wzór żyjecie wiarą oraz formujecie chrześcijańskie serca. Ja Bogu dziękuje, ze mogłam i nadal jestem asystentką tego Stowarzyszenia. To dal mnie wieli dar.  Dzięki waszemu zachwytowi nad  postacią Bojanowskim, ja jeszcze bardziej mogłam pogłębić Jego duchowość. Nieście dalej sztandar Serdecznie Dobrego Człowieka i czyńcie dobro, otwierając swe serce na Boga.

 Bo „Życie piękne ma człowiek, który jest otwarty na Boga”.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania skierowała Przełożona Prowincjalna - m. Anna Potręć. Na początku dziękowała Bożemu Miłosierdziu za bł. Edmunda, Założyciela Zgromadzenia i Patrona Stowarzyszenia, za jego apostolat miłosierdzia i charyzmat, jaki pozostawił. Podziękowała Kapłanom za opiekę duchową nad Stowarzyszeniem i za sprawowanie uroczystej Eucharystii; Siostrom, które w ciągu 15 lat sprawowały opiekę, inspirowały i pomagały Członkom Stowarzyszenia w czynieniu dobra: s. Krystynie Jasińskiej, s. Barbarze Buczyńskiej i s. Małgorzacie Ochęduszko. Wspomniała o s. Helenie Królikowskiej, byłej przełożonej prowincjalnej Sióstr Służebniczek, która była inicjatorką i założycielką Rodziny Edmundowej w Łodzi. Dziękowała Członkom za nieustanne poznawanie bł. Edmunda i szerzenie jego kultu, za otwarcie na formację chrześcijańską, angażowanie się w działalność misyjną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, za składanie świadectw o bł. Edmundzie na terenie parafii. Na zakończenie życzyła, by apostolski zapał i entuzjazm Członków Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego prowadził innych do Chrystusa.  

Partnerzy i darczyńcy projektu - TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE !

to miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebieto miejsce czeka na Ciebie

Konto Bankowe wsparcia projektu: